<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
case-fairplay-vit.png

Case Fair Play


Case Fair Play är en aktivt förvaltad räntefond där fondens investeringsstrategi huvudsakligen ska vara inriktad på de europeiska marknaderna med fokus på  högavkastande företagsobligationer. Dessa företagsobligationer är ett unikt segment på skuldmarknaden som tenderar att gynnas i en lågräntemiljö.

Börja spara i fonden

Ladda ned broschyren för mer information om fonden

Ladda ned broschyr
pri_investlogo
Sustainalytics-Logo-2018-01@2x

Spara med gott samvete för framtiden

Fondens utveckling

Lär dig mer om företagsobligationer

Företagsobligationer är en sparform som är på frammarsch och intresset för instrumentet ökar hela tiden men kunskapen är ofta begränsad och därför har vi på Case tagit fram en lathund.

Innehav per region

Största innehaven

Tillgångsfördelning

Branschindelning

Fonddata

Om fonden

Fondinformation
Kategori Räntefond
Fondbolag Case Kapitalförvaltning
ISIN SE0001338674
Förvaltare Andreas Rask, Tom Andersson & Stefan Wigstrand
Risk Nivå 4 av 7
Valuta SEK
Fondens startår 2005
Minsta första insättning SEK 5 000,00
Fast förvaltningsavgift 0.95%
Rörlig avgift* 0%
*rörlig avgift debiteras för närvarande inte fonden

Fondens Förvaltare

Andreas Rask, Tom Andersson & Stefan Wigstrand

Fondens förvaltare

Fonden förvaltas av Andreas Rask, Tom Andersson och Stefan Wigstrand. Teamet har lång och gedigen erfarenhet av kreditförvaltning.

Andreas intresse för värdepapper och de finansiella marknaderna började redan som tonåring och han valde därför att börja studera finans vid Handelshögskolan i Göteborg. Innan Andreas kom till Case arbetade han på fondbolaget Simplicity. Andreas är analytisk och noggrann med över 15 års erfarenhet av finansbranschen.

Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på företagsobligationer sedan 2008. Med ett förflutet som förvaltare och private banker på SEB grundade Tom tillsammans med Stefan Edberg vårt Växjökontor år 2007. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen. 

Stefan Wigstrand är en av Sveriges mest välrenommerade fondförvaltare med sina 23 år långa och gedigna erfarenhet och att han var med och startade den första svenska företagsobligationsfonden.

 

Kontakta fondförvaltarna

Placeringsinriktning

Case Fair Play är en högräntefond. Minst 50 % av fondens värde ska normalt vara placerat i räntebärande finansiella instrument emitterade av europeiska företag.

Fonden har karaktär av en High Yield-räntefond. Fonden kommer att investera i företagsobligationer och företagskrediter med hög kreditvärdighet, låg kreditvärdighet eller i företag som saknar kreditrating.

Målsättningen är att fonden på lång sikt ska överträffa den genomsnittliga värdeutvecklingen för jämförbara fonder med samma placeringsinriktning. Case Fair Play är en specialfond med koncentrerat innehav i högavkastande företagsobligationer. Fokus är mot mindre finansiella företag med säte i Nordeuropa vilket både är en specifik sektor och ett begränsat geografiskt område för vilka det för närvarande saknas indexproducenter som tillhandahåller ett relevant jämförelseindex.

Fonden får placera i överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument med både lägre kreditvärdighet (High Yield) och högre kreditvärdighet (Investment Grade). Därutöver får fonden placera i finansiella instrument som saknar kreditrating och där fondbolaget har gjort en egen bedömning av kreditvärdigheten.

Förvaltaren avgör fondens sammansättning vad gäller kreditkvalitén på fondens innehav. Andelen innehav utgivna av emittenter med lägre respektive högre kreditvärdighet kan variera.

Case Fair Play blir en fond för sparare som: 
•  vill ha en aktivt förvaltad fond med fokus på högavkastande företagsobligationer
•  önskar högre risk och större möjligheter än Case Safe Play
•  söker avkastning i dagens låga ränteläge
•  har ett långsiktigt mål med sitt sparande på minst tre till fem år 
Läs mer

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7
Nivå 4

MEDEL RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren.

Den här fonden tillhör kategori 4, vilket betyder medel risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både till höger och till vänster på skalan. Det beror dels på fondens möjligheter att förändra allokeringen mellan företag med hög kreditrating, låg kreditrating samt utan kreditrating, dels på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/avkastning.

Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Få uppdateringar på dina valda fonder i direktmail

Dokument

informationsbroschyr.png
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över specialfonden Fair Play

faktablad.png
Faktablad KIID

Faktablad KIID

informationsbroschyr.png
Faktablad PRIIP

Faktablad PRIIP

informationsbroschyr.png
Försäljning

Försäljningsanmälan

Försäljningsanmälan för Fair Play

informationsbroschyr.png
Rapport

Halvårsrapport

Fair Play Halvårsrapport per 2022-06-30

informationsbroschyr.png
Rapport

Årsberättelse

Årsberättelse för Fair Play 2021

informationsbroschyr.png
Information

SWESIF

Fair Plays hållbarhetsprofil
informationsbroschyr.png
Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se