<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">
case-safeplay-vit.png

Safe Play


Som det går att utläsa av fondens namn är detta vår mest defensiva fond. Safe Play är en aktivt förvaltad räntefond som placerar i företagsobligationer. Fonden passar dig som söker en något högre risk och möjlighet till högre avkastning än traditionellt räntesparande.

Börja spara i fonden

Safe Play utsedd till "Årets räntefond 2017"

Läs mer om Safe Plays utmärkelse

Fondens utveckling

Safe Play är en alternativ räntefond som investerar i företagsobligationer på den nordeuropeiska marknaden och fonden fick 2017 pris som bästa företagsobligationsfond av Morningstar samt bästa räntefond av Fondmarknaden. Fonden är väldiversifierad och investerar minst 50 procent av portföljen i företag med hög kreditvärdighet
Tom Andersson
Kontorschef Växjö / Fondförvaltare

Innehav per region

Största innehaven

Tillgångsfördelning

Branschindelning

Fonddata

Om fonden

Fondinformation
Kategori Räntefond
Fondbolag Case Kapitalförvaltning
ISIN SE0003723808
Förvaltare Tom Andersson
Risk Nivå 2 av 7
Valuta SEK
Fondens startår 2011
Minsta insättning SEK 5 000,00
Fast förvaltningsavgift 1%
Rörlig avgift* 15%
* jämförelseindex OMRX-TBILL

Fondens Förvaltare

Tom Andersson

fondförvaltare
Tom har arbetat inom finansbranschen sedan 1994 och med fokus på företagsobligationer sedan 2008. Med ett förflutet som förvaltare och private banker på SEB grundade Tom tillsammans med Stefan Edberg vårt Växjökontor år 2007. Tom är idag en av bolagets delägare och ingår ledningsgruppen.

På sin fritid avnjuter Tom gärna en bra ishockeymatch i VIDA-Arena där Växjö Lakers spelar sina hemmamatcher. Övriga Caseanställda som inte bor i Växjö blir gång på gång påminda om Växjö Lakers SM-guld anno 2015. Tom har i sin ungdom varit en aktiv badmintonspelare där tyvärr en skada satte stopp för karriären. När Tom inte sitter och bevakar den finansiella marknaden så leker han gärna snickare där ett antal renoveringsprojekt återfinns i hans CV.
Kontakta Tom Andersson

Placeringsinriktning

Safe Play placerar i företagsobligationer där investeringarna har fokus på stabila bolag med bra kreditbetyg och företrädesvis i Nordeuropa. Safe Play ska dra nytta av den möjlighet som har uppstått på företagsobligationsmarknaden där bankerna historiskt sett har hanterat en stor andel av företagens finansiering. Stärkta av våra tidiga erfarenheter från den svenska företagsobligationsmarknaden lanserade vi Safe Play i januari 2011. Fonden har en lägre risk (mätt som standardavvikelse) än en aktiefond och samtidigt större möjligheter än en traditionell räntefond.

Det finns stora skillnader mellan olika företagsobligationsfonder. Gemensamt för samtliga fonder är att bolagsanalysen är central. Det är också i bolagsvalen som investeringsprocessen skiljer sig åt, där vissa fondförvaltare investerar i mer riskfyllda obligationer med högre ränta, medan andra investerar i obligationer utställda av företag med högre kreditvärdighet.

Den genomsnittliga återstående löptiden för fondens placeringar får vara maximalt 24 månader. Fondens strategi är att främst söka exponering mot företag med hög kreditrating, så kallad investment grade. Fonden ska även sprida sina investeringar i olika företag, branscher och länder.

Majoriteten av fondförmögenheten ska vara investerad i räntebärande instrument med en bättre rating än BBB- från Standard & Poors. För att undvika valutarisk valutasäkras alla placeringar i utländsk valuta i normalfallet till svenska kronor.

I en normaliserad räntemarknad har Safe Play som övergripande mål att nå en avkastning på 4-5 procent per år med begränsad risk.

Läs mer

Risk/Avkastning

1
2
3
4
5
6
7
Nivå 2

LÅG risk

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Fonden startade januari 2011, indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats sedan start.

Safe Play tillhör kategori 2, vilket betyder låg risk för både upp- och nedgångar i andelsvärdet. Kategori 1 innebär inte att fonden är riskfri. Fonden kan med tiden flytta både upp och ned på skalan. Det beror på att indikatorn bygger på historisk data som inte är en garanti för framtida risk/ avkastning. Fonden placerar i räntebärande papper som generellt kännetecknas av låg risk. Indikatorn speglar framförallt mot vilken del av räntemarknaden fonden varit exponerad.

Fondens mål är att över tid sammantaget ha en lägre risknivå än traditionella värdepappersfonder genom det breda placeringsurvalet. Indikatorn speglar de viktigaste riskerna i fonden, men inte risken för att, vid extrema förhållanden på marknaderna, inte kunna sätta in och ta ut ur fonden inom utsatt tid (likviditetsrisk).

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Få uppdateringar på dina valda fonder i direktmail

Dokument

informationsbroschyr.png
Information

Informationsbroschyr

Informationsbroschyr över specialfonden Safe Play

informationsbroschyr.png
Fakta

Faktablad

Detta faktablad riktar sig till investerare och innehåller basfakta om denna fond.

informationsbroschyr.png
Köpanmälan

Befintliga kunder

Köpanmälan för Safe Play

informationsbroschyr.png
Information

Försäljningsanmälan

Försäljningsanmälan för Safe Play

informationsbroschyr.png
Rapport

Halvårsrapport

Safe Play Halvårsrapport per 2018-06-30

informationsbroschyr.png
Rapport

Årsberättelse

Årsberättelse för Safe Play 2017.

informationsbroschyr.png
Information

SWESIF

Safe Plays hållbarhetsprofil

Behöver du hjälp?

Är du osäker vilken fond eller tjänst som passar dig går det bra att fylla i kontaktformuläret nedan så kontaktar en av våra förvaltare dig inom kort. Du når oss även på 08-662 06 90 eller info@casefonder.se