Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde. Det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet.

Case Kapitalförvaltning AB är ett fondbolag som står under Finansinspektionens tillsyn och fick 2015 tillstånd att bedriva fondverksamhet.


Här finner du information om våra tillstånd, organisation, kapitaltäckning samt policies och riktlinjer.

Oavsett om det gäller diskretionär kapitalförvaltning eller fondförvaltning lägger många inte bara sitt förtroende i våra händer, de ger oss också tillgång till stora delar av sin ekonomi. Därför är det en trygghet, både för oss och för våra uppdragsgivare, att det finns speciella funktioner som kontrollerar att vi sköter oss och gör ett bra jobb. Vår tillsynsmyndighet är Finansinspektionen som bland annat övervakar att Case verkar inom ramen för sina tillstånd.

Organisation

Tillstånd

Case Kapitalförvaltning AB innehar följande tillstånd

2023-03-20 Tillstånd till fondverksamhet 

2015-05-28 Mottagande & vidarebefordran av order avs fin. instrument

2015-05-28 Fondstrategi för hedgefonder

2015-05-28 Tillstånd till fondverksamhet enl. LAIF

2015-05-28 Diskr. portföljförvaltning av investeringsportföljer

Finansinspektionen

Telefon: 08-787 80 00

E-post: finansinspektionen@fi.se

Hemsida: www.fi.se

Klagomålshantering

Om du som kund inte är nöjd är det viktigt att du snarast kontaktar oss och framför dina synpunkter. Enklast och snabbast för att få rättelse är att du vänder dig till din rådgivare. Om du inte är nöjd med det svar som lämnats på ditt missnöje kan du begära att Klagomålsansvarig, Johan Andrassy, prövar ärendet på nytt.

I sådant fall skall du skriva till:

Klagomålsansvarig
Johan Andrassy
Case Kapitalförvaltning AB
Norrlandsgatan 10, c/o Cecil Coworking
111 43 Stockholm
Telefon: 08-662 06 90
E-post: johan.andrassy@casefonder.se

Beskriv vad ditt ärende gäller samt vad du är missnöjd med. Därefter kommer du få en skriftlig bekräftelse på att ärendet mottagits samt i förekommande fall frågor att besvara om detta behövs för att kunna utreda ärendet. Efter utredning erhåller du ett skriftligt svar.

Om du inte är nöjd efter att du klagat skriftligen och fått ditt ärende behandlat kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden. Du kan också få kostnadsfri hjälp från instanser som Konsumenternas bank- och finansbyrå, Konsumenternas försäkringsbyrå och konsumentvägledningen i din kommun.

Allmänna reklamationsnämnden (ARN)
Telefon: 08-555 017 00
Hemsida: www.arn.se

Konsumenternas Bank- och finansbyrå
Telefon: 0200-25 58 00
Hemsida: www.bankforsakring.konsumenternas.se

Konsumenternas försäkringsbyrå
Telefon: 0200-22 58 00
Hemsida: www.bankforsakring.konsumenternas.se

Kommunens konsumentvägledning
Telefon: Kontakta din kommun
Hemsida: www.konsumentverket.se

Riskfunktionen

Case har gett FCG Fonder AB ("FCG") i uppdrag att svara för riskhanteringsfunktionen. Hos FCG har Mikael Olausson det huvudsakliga ansvaret för funktionen.

Riskfunktionen bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. I funktionens arbete ingår att identifiera, sammanställa, kvantifiera, beräkna och följa upp förekommande risker såsom operativa-, marknads- och kreditrisker samt alla övriga risker bl.a. affärsrisk, likviditetsrisk, ryktesrisk och koncentrationsrisk. Funktionen arbetar även med processer och rutiner i syfte att förbättra riskhanteringen och begränsa riskerna i verksamheten.

Case bedriver en enkel och relativt begränsad verksamhet och har mot den bakgrunden inte inrättat någon central riskkommitté.

Regelefterlevnad

Case har gett Advokatbyrå DLA Piper i uppdrag att upprätthålla funktionen för regelefterlevnad. Regelansvarig är advokat Alf-Peter Svensson. Funktionens huvudsakliga uppgift är att övervaka och regelbundet utvärdera att Case följer tillämpliga externa och interna regelverk samt att ge råd och stöd i regelfrågor till styrelse, vd och anställda.

Centrala regelområden är lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder med tillhörande föreskrifter och EU-förordningar som reglerar Case verksamhet samt regler om motverkande av penningtvätt och finansiering av terrorism.

Internrevision

Case har gett Advisense AB i uppdrag att upprätthålla funktionen för internrevision. 

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om Case system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.

Extern revision

Uppdraget som extern revisor har lämnats till Ernst & Young AB. Huvudansvarig är auktoriserad revisor Carl Rudin.

Externa revisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer.

Styrelsens deklaration

Styrelsen i Case Kapitalförvaltning AB gör bedömningen att bolagets arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats.

Arrangemangen består såväl i interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.

Hantering av personuppgifter

Case kapitalförvaltning AB (Bolaget) har mot bakgrund av bestämmelserna i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR) fastställt denna policy 2018-05-17.

1. Inledning

Denna policy ska tillämpas i situationer där Case Kapitalförvaltning AB (”Case”) behandlar personuppgifter. Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddslagstiftningen. Syftet med dessa lagar är att skydda den personliga integriteten vid hanteringen av personuppgifter.

Vi bryr oss om din personliga integritet

Din integritet är viktig för Case. För att skydda den har vi upprättat dessa riktlinjer som beskriver våra rutiner och de val du kan göra när dina personuppgifter samlas in och används.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett en ansvarig för dataskydd som granskar att dessa regler följs.

2. Definitioner

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan relateras till en person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.

Cookies är små textfiler som de webbsidor du besöker placerar på din enhet. De används för att se till att webbsidor fungerar (eller fungerar bättre) och för att ge information till den som äger webbsidorna.

3. Personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Case är personuppgiftsansvarig, det vill säga legalt ansvarig för hur Case hanterar dina personuppgifter. Case administrativa chef är ansvarig för dataskydd och den dagliga hanteringen av behandling av personuppgifter.

Syftet med behandling av personuppgifter

Det främsta syftet med att Case behandlar personuppgifter är att fullfölja avtal och ge kunderna bästa möjliga service, uppföljning och information. Dessutom krävs personuppgifter för att uppfylla lagar och avtal med myndigheter, värdepappersinstitut och andra företag (datahanterare) som hanterar personuppgifter i samarbete med eller på uppdrag av Case. Personuppgifter ligger till grund för Case marknads- och kundanalys, affärs- och processutveckling och för statistikändamål.

De personuppgifter vi samlar in

Vi är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Case samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för det ändamål de är avsedda för.

I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du 

  • blir kund hos Case
  • anmäler dig till att delta i våra event
  • tar del av information och anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • besöker något av våra kontor, söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. 

De personuppgifter vi normalt kan komma att samla in är

  • kundnamn, personnummer, kontaktuppgifter och information om bankkontonummer
  • uppgifter som krävs enligt lag såsom uppgift om skattehemvist eller utländskt skatteregistreringsnummer, uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt
  • information om målsmän, förmånstagare och andra personer med rättigheter att disponera konton, eller personer som legitimerat andra kunder
  • kundkorrespondens för dokumentations- och kvalitetskontrollssyften
  • andra personuppgifter som Case ombeds behandla, till exempel önskemål om att skicka information till potentiella kunder.

Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser. Våra webbplatser samlar endast in personuppgifter som är specifikt och frivilligt tillhandahållna av besökaren. Sådana personuppgifter kan bestå av exempelvis följande information: namn, adress, telefon- och/eller faxnummer och e-postadress. 

Så behandlar vi personuppgifter

Case behandlar personuppgifter genom att samla in, lagra och strukturera information.

Case har skapat ett adressregister där kunden kan välja att säga nej till viss typ av information. Det finns dock information som kunden inte kan säga nej till eftersom Case är skyldig enligt lag att ge viss information.

Utlämning av personuppgifter – användande hos samarbetspartner

Om lagstiftningen tillåter det och Case sekretessförpliktelser inte utgör något hinder, kan personuppgifter lämnas ut till externa partner som kan använda informationen för de syften som gäller för hanteringen. Externa partner kan vara finansiella institutioner, värdepappersregister och Case underleverantörer. Externa partner får inte använda personuppgifterna för egna syften och inte överföra personuppgifterna till andra.

Marknadsföring

Personuppgifter kan användas för att marknadsföra Case produkter och tjänster under förutsättning att kunden inte valt att avstå från denna typ av kommunikation.

Tillgång – Korrigering – Radering

En kund kan begära att få information om hur Case hanterar kundens personuppgifter genom att skicka ett skriftligt undertecknat meddelande till Case. Kunden kan begära en utskrift av vilken information som registrerats, hur informationen hanteras och vilka säkerhetsrutiner som finns vid hanteringen, under förutsättning att utlämnande av denna information inte påverkar säkerheten.

Kunden kan också begära att otillräcklig/felaktig personlig data korrigeras och att information som ej är nödvändig raderas.

Vi sparar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot kunden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska rapporteringskrav, sparar vi personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

Kundens medgivande till att Case får hantera personuppgifter är frivillig och kan återkallas när som helst. Om en kund återkallar sitt medgivande och kräver att information ska raderas, kan det innebära att Case inte längre kan uppfylla sina förpliktelser gentemot kunden, vilket kan leda till att kundrelationen avslutas.

4. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor beträffande Case integritetspolicy eller avseende vår behandling av dina personuppgifter ombeds du att ställa dem till info@casefonder.se

Ansvarig för dina personuppgifter samt kontaktinformation:

Case Kapitalförvaltning AB

Box 5352

102 49 Stockholm

Tel: 08-662 06 90

Ansvarig dataskydd: Johan Andrassy

Kontakta oss

Case Kapitalförvaltning AB

Norrlandsgatan 10 c/o Cecil Coworking

111 43 Stockholm

Telefon: 08-662 06 90

E-post: info@casefonder.se


Styrelse och VD

Jürgen Conzen - Ordförande sedan 2014 (f 1964)

Jürgen är advokat med lång erfarenhet från affärsjuridiska advokatbyråer såsom MAQS Advokatbyrå, Gärde Wesslau Advokatbyrå, Styrbjörn Gärde Advokatbyrå och Walthon Advokater. Han besitter expertis och stor erfarenhet inom områdena M&A, bank och finans samt corporate. Han är styrelseledamot i CJV Conzen Kapitalförvaltning AB, Kipuwex AB, Styrelsesuppleant i Stenbruket AB, Havest Aktiebolag, Notar Advokatbyrå AB och Advokatfirman Niklas Haak Aktiebolag. Tidigare uppdrag under de senaste fem åren är styrelseledamot i Medical Technical Equipment Sweden AB. Jürgen är oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen och i förhållande till bolagets större aktieägare. Jürgen innehar 524 806 aktier i Case Group AB.

Henrik Strömbom - ledamot sedan 2021 (f 1959)

Henrik är en av bolagets grundare och ingår i bolagets ledningsgrupp. Han har lång erfarenhet inom bank och finans. Han har bland annat arbetat inom Svenska Handelsbanken AB som placeringsrådgivare i Stockholm och som chef för Kapitalplacering och Privatmarknad i Lund. VD för Mariegården Kapitalförvaltning AB och Catella Kapitalförvaltning AB. VD för Case Asset Management AB under perioden 2004-2011. Henrik är oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Henrik innehar 878 985 aktier i Case Group AB.

Mathias Bönnemark - ledamot sedan 2014 (f 1977)

International Executive MBA vid SIMI i Köpenhamn. Mathias har arbetat och är delägare på Qeep Sverige sedan 2001, samt varit VD sedan 2008. Mathias har drivit förändrings- och utvecklingsarbeten inom branscher såsom IT, telekom, livsmedel, detaljhandel, transport m.m. Mathias är utbildad Professional Executive Coach samt är en flitigt anlitad föreläsare inom motivation, inspiration och målstyrning. Han är även styrelseledamot i bolagen Qeep Sverige Aktiebolag och Autista Holding AB. Mathias Bönnemark har inte några kvalificerade innehav i aktiemarknadsbolag.

Johan Andrassy - verkställande direktör sedan 2014 (f 1977)

Civilekonomexamen vid Uppsala Universitet med inriktning mot redovisning och finansiering. Johan började på Case under 2009 som administrativ chef och blev Vd i oktober 2013. Han kommer närmast från Ernst & Young där han arbetade som kvalificerad revisor med inriktning på finansiella bolag. Johan har lång erfarenhet av finansiella företag och fondverksamhet. Johan Andrassy har en godkänd Swedsec-licens. Johan Andrassy inga andra uppdrag i något finansiellt företag eller aktiemarknadsbolag. Han har inte något kvalificerat innehav i aktiemarknadsbolag. Bolaget har inte utsett någon ställföreträdande eller vice vd.