<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Integritetspolicy


Case kapitalförvaltning AB (Bolaget) har mot bakgrund av bestämmelserna i dataskyddsförordningen (Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 2016/679, GDPR) fastställt denna policy 2018-05-17.

1. Inledning

Denna policy ska tillämpas i situationer där Case Kapitalförvaltning AB (”Case”) behandlar personuppgifter. Hantering av personuppgifter regleras av dataskyddslagstiftningen. Syftet med dessa lagar är att skydda den personliga integriteten vid hanteringen av personuppgifter.

 

Vi bryr oss om din personliga integritet

Din integritet är viktig för Case. För att skydda den har vi upprättat dessa riktlinjer som beskriver våra rutiner och de val du kan göra när dina personuppgifter samlas in och används.

Vi ser till att dina personuppgifter alltid är skyddade hos oss, och att behandlingen följer både gällande dataskyddsregler, interna riktlinjer och rutiner. Vi har även utsett en ansvarig för dataskydd som granskar att dessa regler följs.

2. Definitioner

Personuppgifter är all information som direkt eller indirekt kan relateras till en person, t.ex. namn, adress, telefonnummer, e-postadress och personnummer.

Cookies är små textfiler som de webbsidor du besöker placerar på din enhet. De används för att se till att webbsidor fungerar (eller fungerar bättre) och för att ge information till den som äger webbsidorna.

 

3. Personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Case är personuppgiftsansvarig, det vill säga legalt ansvarig för hur Case hanterar dina personuppgifter. Case administrativa chef är ansvarig för dataskydd och den dagliga hanteringen av behandling av personuppgifter.

 

Syftet med behandling av personuppgifter

Det främsta syftet med att Case behandlar personuppgifter är att fullfölja avtal och ge kunderna bästa möjliga service, uppföljning och information. Dessutom krävs personuppgifter för att uppfylla lagar och avtal med myndigheter, värdepappersinstitut och andra företag (datahanterare) som hanterar personuppgifter i samarbete med eller på uppdrag av Case. Personuppgifter ligger till grund för Case marknads- och kundanalys, affärs- och processutveckling och för statistikändamål.

 

De personuppgifter vi samlar in

Vi är transparenta avseende hur vi samlar in och behandlar personuppgifter. Case samlar endast in personuppgifter som är nödvändiga och relevanta för det ändamål de är avsedda för.

I normala fall samlar vi in dina personuppgifter när du 

  • blir kund hos Case
  • anmäler dig till att delta i våra event
  • tar del av information och anmäler dig till vår prenumerationstjänst för nyhetsbrev m.m.
  • söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss
  • besöker något av våra kontor, söker kontakt med oss i övrigt eller på annat sätt kommer i kontakt med oss. 

 

De personuppgifter vi normalt kan komma att samla in är

  • kundnamn, personnummer, kontaktuppgifter och information om bankkontonummer
  • uppgifter som krävs enligt lag såsom uppgift om skattehemvist eller utländskt skatteregistreringsnummer, uppgifter som krävs för grundläggande kundkännedom och bekämpning av penningtvätt
  • information om målsmän, förmånstagare och andra personer med rättigheter att disponera konton, eller personer som legitimerat andra kunder
  • kundkorrespondens för dokumentations- och kvalitetskontrollssyften
  • andra personuppgifter som Case ombeds behandla, till exempel önskemål om att skicka information till potentiella kunder.

 

Som besökare behöver du inte lämna några personuppgifter för att kunna använda våra webbplatser. Våra webbplatser samlar endast in personuppgifter som är specifikt och frivilligt tillhandahållna av besökaren. Sådana personuppgifter kan bestå av exempelvis följande information: namn, adress, telefon- och/eller faxnummer och e-postadress. 


Så behandlar vi personuppgifter

Case behandlar personuppgifter genom att samla in, lagra och strukturera information.

Case har skapat ett adressregister där kunden kan välja att säga nej till viss typ av information. Det finns dock information som kunden inte kan säga nej till eftersom Case är skyldig enligt lag att ge viss information.

 

Utlämning av personuppgifter – användande hos samarbetspartner

Om lagstiftningen tillåter det och Case sekretessförpliktelser inte utgör något hinder, kan personuppgifter lämnas ut till externa partner som kan använda informationen för de syften som gäller för hanteringen. Externa partner kan vara finansiella institutioner, värdepappersregister och Case underleverantörer. Externa partner får inte använda personuppgifterna för egna syften och inte överföra personuppgifterna till andra.

 

Marknadsföring

Personuppgifter kan användas för att marknadsföra Case produkter och tjänster under förutsättning att kunden inte valt att avstå från denna typ av kommunikation.

 

Tillgång – Korrigering – Radering

En kund kan begära att få information om hur Case hanterar kundens personuppgifter genom att skicka ett skriftligt undertecknat meddelande till Case. Kunden kan begära en utskrift av vilken information som registrerats, hur informationen hanteras och vilka säkerhetsrutiner som finns vid hanteringen, under förutsättning att utlämnande av denna information inte påverkar säkerheten.

 

Kunden kan också begära att otillräcklig/felaktig personlig data korrigeras och att information som ej är nödvändig raderas.

 

Vi sparar personuppgifter endast så länge som det är nödvändigt för att utföra våra kontraktuella åtaganden gentemot kunden och så länge det krävs enligt lagstadgade lagringstider. När vi sparar personuppgifter för andra syften än för våra kontraktuella åtaganden, t.ex. för att uppfylla krav på åtgärder mot penningtvätt, bokföring och regulatoriska rapporteringskrav, sparar vi personuppgifterna endast så länge som det är nödvändigt och/eller lagstadgat för respektive syfte.

 

Kundens medgivande till att Case får hantera personuppgifter är frivillig och kan återkallas när som helst. Om en kund återkallar sitt medgivande och kräver att information ska raderas, kan det innebära att Case inte längre kan uppfylla sina förpliktelser gentemot kunden, vilket kan leda till att kundrelationen avslutas.

4. Kontaktuppgifter

Om du har några frågor beträffande Case integritetspolicy eller avseende vår behandling av dina personuppgifter ombeds du att ställa dem till info@casefonder.se.

 

Ansvarig för dina personuppgifter samt kontaktinformation:

Case Kapitalförvaltning AB

Box 5352

102 49 Stockholm

Tel: 08-662 06 90

Ansvarig dataskydd: Johan Andrassy