<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Styrelsens deklaration


Styrelsen i Case Kapitalförvaltning AB gör bedömningen att bolagets arrangemang för riskhantering är tillfredsställande givet den verksamhet som bedrivs och de risker som har identifierats.

Arrangemangen består såväl i interna regler avseende riskhantering, en årlig intern kapital- och likviditetsutvärdering, en oberoende funktion för riskhantering, ändamålsenlig intern och extern rapportering samt löpande hantering av risker i verksamheten på daglig basis.