<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Riskfunktion


Case har gett FCG Fonder AB ("FCG") i uppdrag att svara för riskhanteringsfunktionen. Hos FCG har Mikael Olausson det huvudsakliga ansvaret för funktionen.

Riskfunktionen bevakar och följer upp de risker som förekommer i verksamheten. I funktionens arbete ingår att identifiera, sammanställa, kvantifiera, beräkna och följa upp förekommande risker såsom operativa-, marknads- och kreditrisker samt alla övriga risker bl.a. affärsrisk, likviditetsrisk, ryktesrisk och koncentrationsrisk. Funktionen arbetar även med processer och rutiner i syfte att förbättra riskhanteringen och begränsa riskerna i verksamheten.

Case bedriver en enkel och relativt begränsad verksamhet och har mot den bakgrunden inte inrättat någon central riskkommitté.