<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Internrevision


Case har gett FCG Risk & Compliance AB i uppdrag att upprätthålla funktionen för internrevision. Huvudansvarig är Mats Green.

Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om Case system, interna kontrollmekanismer och rutiner är lämpliga och effektiva, att utfärda rekommendationer om förbättrande åtgärder och att kontrollera att rekommendationerna följs.