<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Organisation


Organisatorisk och rättslig struktur

Case Kapitalförvaltning AB (Case) ägs till 100 procent av Case Group AB (publ) och dessa bolag ingår i en s.k. konsoliderad situation. Case har inte någon nära förbindelse med någon annan än moderbolaget. Case bedriver självständigt sin verksamhet och moderbolagets inflytande utövas genom de beslut som fattas på bolagsstämman.

Organisationen kan översiktligt beskrivas med följande organisationsskiss: