<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Information om hur bolaget styrs


Bolagsstämman är Case högsta beslutande organ. Bolagsstämman har en överordnad ställning i förhållande till styrelsen och verkställande direktör.

Styrelsen svarar för Case organisation och förvaltningen av bolagets angelägenheter. Styrelsen har fastställt en skriftlig arbetsordning för sitt eget arbete. Styrelsen består av tre ledamöter. Styrelsens ordförande, Jürgen Conzen, leder styrelsens arbete och ansvarar för att styrelsen fullgör sina skyldigheter. Samtliga ledamöter är oberoende i förhållande till den operativa verksamheten.

Den verkställande direktören, Johan Andrassy, sköter den löpande förvaltningen i enlighet med den instruktion som styrelsen fastställt. Styrelsen kan även ge verkställande direktören särskilda anvisningar om hur löpande förvaltningsåtgärder ska handläggas eller beslutas. Verkställande direktören är skyldig att följa sådana anvisningar inom den ram som följer av aktiebolagslagen, bolagsordningen och vd-instruktionen.

Styrelsen ansvarar övergripande för att verksamheten bedrivs i enlighet med tillämpliga regelverk. För att styrelsen ska kunna tillförsäkra sig tillräcklig och regelbunden rapportering och uppföljning av hur verksamheten bedrivs har styrelsen tillsatt fyra externa kontrollfunktioner nämligen funktionen för riskhantering, funktionen för regelefterlevnad samt intern- och externrevision. Dessa funktioner rapporterar direkt till styrelsen.