<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev juni 2020


Case Fair Play  -  Amend and extend

Medan det har varit riktigt hög aktivitet på primärmarknaden för Investment Grade har det varit desto mer sparsamt med nya emissioner inom High Yield. Vi har istället fått se många fall av amend and extend där bolaget i fråga ber obligationsägarna om tillåtelse att förlänga obligationens liv för att refinansiera skulden i ett senare och lugnare skede. Framförallt i Norge har detta fenomen varit vanligt nu under senvåren. Då detta agerande ju även leder till viss brist på nytt material inom High Yield har det bidragit till att kreditspreadarna för högavkastande krediter fortsatte att sjunka med 45 punkter under månaden.

 

Case Fair Play gick upp med 4.7 procent under juni och vi har köpt obligationer i bland annat United Camping.Fondfakta        2020-06-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +4.74%   Duration 1.04 år 
3 månader +4.69%   Running yield 9.90%
1 år - 8.09%    Rating BB
5 år +11.19%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet -11.84%    Andel IG 22.08% 

 

NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar