<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev januari 2022


Trevande start på året

Året inleddes med all time high på börserna men vände snart tvärt nedåt i en sättning på över 12 procent för OMXSPI. Inflationsspöket dök upp igen och den senaste tiden har vi kunnat se en accelererande inflation världen över med anledning av logistikproblem och stigande kostnader för bland annat energi och råvaror. Uttalanden från centralbanker om kommande räntehöjningar för att stävja denna inflation leder till ett surare börsklimat. Högre marknadsräntor betyder ju också högre diskonteringsränta och därmed lägre nuvärde på de framtida vinsterna.

I slutet av månaden delade FED med sig av vad som diskuterats under senaste mötet och av allt att döma så verkar de hålla alla dörrar öppna vad gäller olika typer av åtgärder. Marknaden förväntar sig nu att FED kommer genomföra fem räntehöjningar under 2022. En kombination av höjningar samt en minskning av balansräkningen är trolig. Utvecklingen framgent beror mycket på hur inflationstakten och arbetsmarknaden utvecklar sig.

Under månaden började bolagen även öppna sina böcker och dela med sig av hur det gått under 2021 samt mer specifikt under Q4. Hittills kan vi konstatera att bolagen bedömer att det råder en stark konjunktur och efterfrågan men att just kostnadsinflation och logistikproblem skapar bekymmer generellt. Marginalpress och sämre resultat på sista raden blir då effekten på kort sikt. Flertalet bolag har nu passat på att annonsera framtida prishöjningar till slutkund för att därigenom kunna kompensera för det ökade kostnadstrycket.

Case Fair Play gick under januari månad upp med 0.22 procent, en månad där vi bland annat har sålt obligationer i Fastator.

 

Fondfakta      

 2022-01-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.24%   Duration 0.53år 
3 månader +1.03%   Running yield 6.95%
1 år +9.05%    Rating BB
5 år +23.16%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet +0.24%    Andel IG 19.18% 

 

NIVÅ 4 

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar