<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Fair Play månadsbrev juni 2022


Fortsatt turbulens på marknaderna

Volatiliteten tilltog i juni månad vilket påverkade både aktiemarknaderna och räntemarknaderna. Stockholmsbörsen sjönk tvåsiffrigt under denna första sommarmånad, som präglades av fortsatt svag riskaptit och centralbankskommunikationer kring den nuvarande inflationstakten. Riksbanken höjde styrräntan med 50 punkter vid junimötet och Federal Reserve beslutade att höja med 75 punkter.

För fastighetsbolagen fortsatte kreditspreadarna att stiga kraftigt och obligationer inom sektorn handlas nu till historiskt låga priser. I takt med stigande marknadsräntor har en oro för sektorn uppstått då finansieringen framåt i tiden blir allt dyrare. Fastighetsbolag med allt för hög skuldsättning kan då komma att få problem att refinansiera sina skulder via obligationsmarknaden. Under riktigt svaga perioder på marknaden så tenderar visserligen de flesta tillgångspriser att korrelera i högre utsträckning än vanligt men vi känner oss för tillfället komfortabla med att samtliga våra fonder alltjämt är kraftigt underviktade just fastighetssektorn.

Vi kliver nu in i rapportperioden för årets andra kvartal och gissningsvis kommer mångt och mycket i bolagens kommunikationer att handla om just ovan nämnda inflationen och finansieringskostnader.

Case Fair Play gick under juni månad ner med 2.8 procent, en månad där vi bland annat har köpt obligationer i MGI.

 

Fondfakta      

 2022-06-30

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad -2,86%   Duration 0.51år 
3 månader -3,03%   Running yield 8.10%
1 år -2,22%    Rating BB
5 år +12.09%     Betyg N/A
Sedan årsskiftet -5,40%    Andel IG 20.13% 

 

NIVÅ 4 

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

Lämna en kommentar