<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play månadsbrev mars 2021


Case Safe Play - Mot sommartid

Vi har nu klivit ur Q1 och kvartalets sista månad har präglats av optimism och hög riskaptit. Kreditmarknaden i norra Europa har följt med i det glada börshumöret, dessutom har ett begränsat utbud av nya emissioner i primärmarknaden ytterligare förstärkt aptiten på befintliga obligationer.

Månaden avslutades dock med att Suezkanalen blockerades av det gigantiska lastfartyget Ever given. Det tog fyra dagar att få fart på båten igen efter att den hamnat på snedden. En stor del av världshandeln passerar genom denna kanal och det var tidigt tal om de förödande konsekvenser denna blockering skulle kunna få om den drog ut på tiden, brist på varor och höjda priser när lastfartygen då skulle behöva ta längre och dyrare omvägar. Som tur var avvärjdes detta när man relativt snabbt fick loss båten men detta visar återigen hur känsliga vissa leveranskedjor faktiskt är.

I ett klimat av stigande räntor och en antydan till begynnande inflationstryck, känns det just nu klokt att hålla en relativt kort duration i fonden. Detta dämpar prisrörelserna något jämfört med långa fastränteobligationer. Den del av portföljen som är placerad i högavkastande företagsobligationer är samtidigt något mindre räntekänslig än investment grade. Case Safe Play gick under mars månad upp med 0.6 procent.

Fondfakta        2021-03-31

PERIOD

AVKASTNING    NYCKELTAL  
1 månad +0.56%   Duration 0.86år 
3 månader +1.89%   Running yield 5.70%
1 år +17,97%    Rating BBB
5 år + 18,86    Betyg ★★★★
Sedan årsskiftet +1.89%    Andel IG 57.01% 

 

Skärmklipp123NIVÅ 3 - LÅG RISK

Risk/avkastningsindikatorn visar sambandet mellan risk och möjlig avkastning vid en investering i fonden. Indikatorn baseras på hur fondens värde har förändrats de senaste fem åren. Kom ihåg att sparande i fonder alltid är förknippat med risk. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fonderna kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. Ta alltid del av faktablad innan du genomför ett köp. Faktablad och informationsbroschyr finns tillgängliga på vår hemsida eller kan tillhandahållas brevledes.

 

Lämna en kommentar