<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Kan inflation och stigande ränta leda till högre avkastning?


Ja, vår bedömning är att räntesparande kommer i spel igen nu när räntan återvänder till normaliserade nivåer vilket gör att det faktiskt finns ett alternativ till aktier. Vi ser redan nu att företagen får betala en högre ränta när de ger ut nya obligationer vilket innebär att den underliggande avkastningen i räntefonder med kort ränteduration på sikt går upp. Avkastningspotentialen i en räntefond som är rätt positionerad blir därför bättre med en högre ränta.

Inledningen av 2022 har börjat skakigt och det kan vara svårt att navigera rätt i turbulensen. Efter amerikanska centralbankens besked på onsdag kvällen kunde vi se fortsatt stigande räntor.

Så länge räntorna har varit noll eller negativa har TINA gällt – there is no alternative (till aktier). Med högre räntenivåer vänder detta förhållande – då kan ränteplaceringar bli allt mer aktuellt igen. Tendenser av detta såg vi redan under 2021 när räntor började stiga och att spararna sökte sig till företagsobligationsfonder för att dra ned risken i sina portföljer.

Även banker borde gynnas vid höjda räntor

Banker brukar gynnas i en miljö med stigande inflation och höjda räntor, framför allt då räntenettot ökar när bankerna höjer sin utlåningsränta. Bankerna är också intressanta i nulä­get då de höjer utdelningarna, vilket kan kompensera för högre inflation.

I båda våra räntefonder, Case Safe Play och Case Fair Play, har vi valt att både ha en stor exponering mot just finanssektorn. Skulle bankernas räntenetto stiga innebär det högre vinster, höjda kreditbetyg och därmed lägre kreditrisk i fonden. Så rätt positionerad i en ränteuppgång kan fonderna ge en högre avkastning till lägre risk.

Håll koll på durationen. Korta bindningstider krävs vid stigande räntor.

Om man vill öka ränteinslaget i sin portfölj är det viktigt att hålla koll på räntedurationen. I ett scenario där räntan stiger så kan priset på obligationen gå ned om obligationen har lång löptid och fast ränta. Ju längre löptid, desto mer känslig är obligationspriset för förändringar i marknadsräntan. Viktigt blir att välja en företagsobligationsfond med stort inslag av rörlig ränta eller kort kvarvarande löptid. Då är fonden inte speciellt känslig för räntejusteringar och blir även en vinnare på en höjd ränta eftersom den löpande ränteavkastningen i fonden succesivt ökar. 

Våra fonder har kort duration och en stor andel av fondernas placeringar löper med rörlig ränta. Det betyder att vi inte är så känsliga för eventuella ränteuppgångar utan det kan istället skapa möjligheter till en högre avkastning för andelsägarna. Då fonderna placerar i företagsobligationer är dom inte lika känsliga för nedgångar på aktiemarknaden. Case Fair Play och Case Safe Play passar dig som inte vill ha exponering mot aktiemarknaden men som ändå är villig att ta lite högre risk än traditionellt räntesparande.

Med vänlig hälsning, 

Tom Andersson

Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

 

Lämna en kommentar