<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Årets första kvartal har börjat positivt för samtliga av våra räntefonder vilka har levererat en högre avkastning än jämförbara fonder i respektive kategori. Case Credit Opportunity är +4,4%, Case Företagsobligationsfond Safe Play +3,1%, Case Högräntefond +3,0% och Case Räntefond Investment Grade +1,8% när vi summerar kvartalet. Avkastningen framåt ser väldigt attraktiv ut med hög underliggande ränta och många företagsobligationer som fortfarande handlas till underkurs. 

Inför 2024 förväntade sig marknaden räntesänkningar mellan 1,50% till 1,75% fram till årets slut vilket ledde till investerarkollektivets tro på att inflationen skulle närma sig målnivåerna utan att utlösa en djup global recession. Detta lyfte i sin tur både aktie- och företagsobligationspriser.

Trots investerares optimistiska förväntningar på räntesänkningar var Federal Reserves kommunikation konsekvent, med ordförande Jerome Powell som betonade att den starka ekonomiska tillväxten gör att centralbanken kan vara tålmodig innan de sänker räntorna. Även om Federal Reserves medianprognos är tre räntesänkningar i år, återspeglar nuvarande marknadsräntor att referensräntan kommer att sjunka med ungefär 2 procentenheter under de närmaste åren.

Investerares förväntningar sprang långt före monetär verklighet under kvartalet. Riskerna kvarstår att en cykel med räntesänkningar kan skjutas ytterligare framåt. Marknaderna prissätter för närvarande att Fed kommer att börja sänka räntorna i juni. Till skillnad från aktier hade obligationer en svagare utveckling under kvartalet eftersom tecken på mer ihållande inflation och starkare än förväntad ekonomisk tillväxt fick investerare att prissätta in färre räntesänkningar än vad som förväntades i början av året. Räntorna på statsobligationer steg sedan början av året, eftersom obligationsmarknaden hade en annan uppfattning om starkare än förväntad inflationsdata och motståndskraftig ekonomisk tillväxt. Avkastningen på 10-åriga amerikanska statsobligationer steg från 3,86 procent vid slutet av 2023 till 4,23 procent vid slutet av mars 2024, vilket ledde till högre bostadsräntor och företagslånekostnader.

Inflation kommer fortsätta att vara den viktigaste ekonomiska måttstocken som investerare fokuserar på. Nyligen inflationdata har visat att den nedåtgående trenden i inflationsmåtten har avstannat. Även om kärninflationen (Core PCE) har sjunkit något har bredare mått såsom KPI (CPI) inte visat någon verklig förbättring under de senaste månaderna. Federal Reserve har uttryckligen sagt att de behöver se ytterligare förbättringar i inflationen för att börja sänka räntorna.

I USA var det lånefest förra kvartalet när företag drog nytta av den stora efterfrågan på obligationer med hög avkastning, innan Fed börjar sänka räntorna, och det emitterades obligationer för 529 miljarder dollar. Även i Sverige så märker vi en stark efterfrågan på nyemitterade företagsobligationer där egentligen alla obligationer, med undantag för fastighetsbraschen, blir övertecknade. Utsikterna för obligationer fortsätter att se ganska ljusa ut, främst på grund av att det är troligt att Fed är närmare slutet av sin räntehöjningscykel, inflationen sakta minskar och nu erbjuder obligationer en attraktiv kupongränta efter år av extremt låga räntor. Kupongräntorna fortsätter att ge aktier en verklig avkastningskonkurrens. Avkastningen i räntefonderna ser väldigt attraktiv ut med hög underliggande ränta och många företagsobligationer som fortfarande handlas till underkurs. 


Texten ovan är marknadskommentarer från Case och ska inte ses som investeringsrekommendation eller rådgivning. Eventuella investeringar sker på egen risk och pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta kapitalet. Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Fondsparande bör ses på lång sikt.

 

 

Lämna en kommentar