<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play ångar på enligt plan!


Året har börjat väldigt bra och Safe Play är upp cirka 1,6 procent under årets första två månader vilket gör att fonden tagit igen hela förra årets nedgång på kort tid. Det är många företagsobligationsfonder som har fått en bra start på året men man bör sätta uppgången i relation till förra årets nedgång för att få en känsla av hur fonden verkligen har presterat.

Obligationsmarknaden har normaliserats där utbud och efterfrågan har hittat en bra jämnvikt igen.  Förra året så höjde FED räntan vid fyra tillfällen och obligationsmarknaden började darra till. Under andra hälften av året tillkom även risken för hård Brexit, Italiens budgetförhandlingar med EU och handelskriget mellan USA och Kina. All denna osäkerhet resulterade i ökade kreditspreadar och ökad volatilitet. Mot slutet av året var skillnaden mellan high yield-obligationer och statsobligationer hela 500 punkter!

Efter den snabba tillbakablicken lägger vi 2018 bakom oss och ser fram emot 2019. Vi förväntar oss att geopolitiska problem och penningpolitiken fortsätter att påverka marknaden. Motvinden kan fortsätta i form av att Brexitfrågan kvarstår och att handelskriget mellan USA och Kina ännu inte är löst. Detta tillsammans gör nog både FED och ECB mindre benägna få upp räntan i det korta perspektivet. Vår bedömning är att vi inte nått slutet på kreditcykeln än och det som hände förra året ser vi som en hälsosam priskorrigering på obligationsmarknaden.

Europeiska investerare har under månaden ökat sin exponering mot hybridlån utgivna av banker och försäkringsbolag samt efterställda bankobligationer vilket har varit positivt för Safe Plays inriktning mot finansiella obligationer.

Många analytiker bedömer att stimulans i Kina är nyckeln till att få fart på eurozonen igen genom att stödja tysk exportindustri. Kina gjorde sin största månatliga likviditetsinjektion i ekonomin i januari, men dess inverkan är svårbedömd på grund av de redan höga skuldnivåerna i landet.

Slutsatsen blir att det finns några orosmoln på himlen men att slutet på konjunktur- och kreditcykeln är några år framåt i tiden. Vi har låga default-siffror på high yield obligationer och spreaden mellan statspapper och high yield är på rimliga nivåer. Jag fortsätter dock att förespråka kort ränteduration för att slippa för stora prisfall på obligationerna om det stökar till på marknaden.

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Lämna en kommentar