<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Safe Play outlook 2019


Det senaste året var utmanande inom de flesta områdena på kreditmarknaden, inte minst på grund av en övergång från quantitative easing till quantitative tightening. 

Efter nästan ett decennium av expansiv räntepolitik blev september första gången sedan krisen när centralbankernas balansräkningar krympte. Detta kommer att fortsätta eftersom Europeiska centralbanken (ECB) har för avsikt att avsluta sitt företagsobligationsprogram i slutet av 2018. Även andra centralbanker har börjat att minska sina tillgångsköp.

Kreditmarknaden är i gott skick när vi startar det nya året och vi ser en minskning av utgivandet av obligationer vilket kan fungera som en motpol mot en eventuell osäkerhet i efterfrågan. Vi tycker att attraktiva värderingar och en solid makrobakgrund, särskilt i USA, kan locka investerare i företagsobligationer.

Skiftande sentiment med ökad volatilitet i aktiemarknaden, fallande oljepriser och geopolitiska problem har bidragit till att värderingarna på obligationer blivit mer attraktiva. Obligationer utgivna av bolag med investement grade-rating levererar en avkastning som vi inte har sett sedan 2012.

Med tanke på solida fundament och ett förväntat minskat utbud av obligationer ser vi en attraktiv köpmöjlighet i företagsobligationssegmentet.

Safe Play

Eftersom obligationspriserna har kommit ned till nya nivåer har Safe Plays running yield kommit upp till 5,5 procent. Mer än 50 procent av fondförmögenheten är investerat i bolag med investment grade-status. Cirka hälften av fondens företagsobliogationer är utgivna av välkända banker och försäkringsbolag i den finansiella sektorn vilket känns väldigt bra. Den stora bulken av fondens obligationer handlas till underkurs vilket är ett nytt, men ur spararnas synvinkel önskvärt fenomen. Min bedömning är att fondens kreditrisk är densamma som för ett år sedan men då handlades bulken av obligationerna till överkurs. Räntedurationen är fortsatt kort och ligger runt 1 år i genomsnitt.

När det gäller marknaden för företagsobligationer kan jag konstatera att köpsidan kommit tillbaka efter att ha varit helt försvunnit under december månad. Efterfrågan på företagsobligationer är åter god och marknaden fungerar normalt igen vilket har medfört att Safe Play fått en flygande start på året och är upp 0,4 procent till dagens datum. Tittar vi till avkastning de senaste 5 åren ligger Safe Play i den absoluta toppen i sin kategori vilket gör att fonden befäster sin position med 5 stjärnor i betyg hos Morningstar.

Jag har valt att ligga kvar i exponeringen mot eviga förlagslån utgivna av banker och försäkringsbolag på 80-talet (s.k. ”Disco perpar”). Nuvarande avkastning på dessa obligationer, som är utgivna av europeiska systemviktiga och välkända finansiella institut, kompenserar mer än väl för den risken man tar.

På en placeringshorisont på 6-12 månader drar jag följande slutsatser gällande Disco perparna:

 - Senaste dag för Basel III-anpassning är 2021-12-31 vilket medför att bankerna successivt kommer att lösa in obligationerna till kurs 100. Nästan alla Disco perpar handlas idag till kraftig underkurs.

 - Dessa obligationer ger mer än dubbelt så hög avkastning som bankens vanliga säkerställda obligationer även om de inte skulle lösas in.

 - Det är nästan lika hög procentuell årlig avkastning på Disco perparna som utdelningen på bankaktierna, det vill säga riktigt bra risk/reward.

 - Små kvarvarande volymer av Disco perparna medför att bankerna borde vilja lösa in obligationerna. Speciellt eftersom det är en dyr finansieringform.

Vi kan ställa oss frågan - vill vi hellre äga obligationer utgivna av systemviktiga banker (som avkastar 7% eller mer) eller high yield-obligationer utgivna av företag i högcykliska branscher med liten transparens? Jag tycker att svaret är ganska enkelt.

Skulle Safe Plays Disco perpar lösas in enligt plan med slutdatum 2021-12-31 uppstår en reavinst på obligationspriset och kommer som grädde på moset utöver fondens running yield. 

 

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det investerade kapitalet.

Lämna en kommentar