Viktig information


Informationen på denna del av webbplatsen för Case Group AB (publ) (”Bolaget”) är inte avsedd för och får inte, direkt eller indirekt, helt eller delvis, publiceras eller distribueras eller spridas till personer som bor eller befinner sig i Australien, Japan, Kanada, USA (inklusive dess territorium och besittningar, samt delstater i USA och District of Columbia (”USA”)), Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion, och utgör inte ett erbjudande om försäljning, eller en uppmaning till ett erbjudande om att köpa eller förvärva aktier eller andra värdepapper, inklusive konvertibler i Bolaget, i Australien, Japan, Kanada, USA, Sydafrika eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd kan utgöra brott mot lokala värdepapperslagar eller bestämmelser i sådan jurisdiktion.


Värdepapper i Bolaget som omnämns på denna webbplats (”Värdepapperen”) har inte registrerats och kommer inte att registreras enligt Securities Act från 1933, såsom uppdaterad (”Securities Act”) och får inte erbjudas eller säljas i USA utan registrering eller utan tillämpning av ett undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i enlighet med Securities Act och i överenstämmelse med samtliga tillämpliga värdepapperslagar i varje delstat eller annan jurisdiktion i USA.


Värdepapperen har inte heller registrerats och kommer inte att registreras enligt tillämpliga värdepapperslagar i Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika och får, med förbehåll för vissa undantag, inte erbjudas eller säljas i eller till Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika eller för en persons räkning eller till förmån för en person som har sin hemvist, är bosatt eller befinner sig i Australien, Japan, Kanada eller Sydafrika.
Åtkomst till information och dokument på följande webbplatser kan vara olaglig i vissa jurisdiktioner, och endast vissa kategorier av personer kan tillåtas åtkomst till denna information och dessa dokument. Samtliga personer bosatta utanför Sverige som önskar åtkomst till dokumenten på denna webbplatsen måste först försäkra sig om att de inte är föremål för lokala lagar eller bestämmelser som förbjuder eller inskränker deras rätt till åtkomst av denna webbplats, eller om deras förvärv av värdepapper kräver registrering eller godkännande. Sådan registrering eller sådant godkännande har inte inhämtats utanför Sverige. Bolaget tar inget ansvar för någon persons brott mot tillämpliga lagar och bestämmelser.

 

Jag intygar att jag har läst, förstått och godkänner att följa alla restriktioner som anges ovan och:


1. Jag är bosatt och befinner mig i ett annat land än Australien, Japan, Kanada, USA och Sydafrika; och

2. Jag är bosatt och befinner mig (a) i Sverige, eller (b) utanför Sverige och varje jurisdiktion som omnämns under punkten (1) ovan och, under sådana omständigheter, är jag behörig att ta del av informationen och dokumenten på på denna webbplats utan begränsning enligt lag och utan att ytterligare åtgärder behöver vidtas av Bolaget.

Tillbaka Jag bekräftar ovanstående