<img height="1" width="1" style="display:none" src="https://www.facebook.com/tr?id=217910878687198&amp;ev=PageView&amp;noscript=1">

Sammanfattning av hållbarhetsrelaterade upplysningar


Produktnamn: Case All Star

Identifieringskod för juridiska personer: 549300EE6G740IWQ7K35

Detta text innehåller en sammanfattning av information om miljörelaterade och sociala egenskaper hos finansiella produkter och hållbara investeringar, i enlighet med artikel 10 i Disclosureförordningen (SFDR).

Denna finansiella produkt främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper, men har inte hållbar investering som mål. Produkten kan ändå komma att göra hållbara investeringar. En hållbar investering definieras i SFDR som en investering i en ekonomisk verksamhet som bidrar till ett miljömål eller ett socialt mål, förutsatt att investeringarna inte orsakar betydande skada för något annat miljömål eller socialt mål och att investeringsobjekten följer praxis för god styrning. FN:s 17 globala mål och EU Taxonomin används för att identifiera miljö och sociala mål.

Den finansiella produktens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Fonden främjar miljö och sociala egenskaper enligt nedanstående:

  • Att bolag integrerar hållbarhet i sin affärsmodell samt strävar efter att nå målen i Parisavtalet
  • Att bolag följer praxis för god bolagsstyrning
  • Exkludering av bolag som inte respekterar internationella normer och konventioner
  • kring miljö, mänskliga rättigheter, arbetsrätt och mångfald
  • Exkludering av bolag involverade i kontroversiella aktiviteter eller i aktiviteter med betydande negativ klimatpåverkan

Investeringstrategi
Case All Star är en aktivt förvaltad aktiefond med inriktning mot svenska börsbolag med globala marknadspositioner där fokus ligger på långsiktighet och riskmedvetenhet. Målet är att med en koncentrerad portfölj skapa möjlighet till god riskjusterad avkastning.

 Fondens investeringsprocess inleds med informationsinhämtning, där förvaltarna tar del av hållbarhetsfaktorer och information från bolagen samt externa leverantörer. Syftet med hållbarhetsanalysen är att identifiera bolag som bedriver sin verksamhet på ett hållbart sätt samt att identifiera bolags exponering mot hållbarhetsrisker och i vilken utsträckning de hanterar dessa risker. Fonden ska inte investera i bolag som är verksamma i branscher eller inom verksamhetsområden som bedöms ha för stora hållbarhetsutmaningar. Förvaltarna ska ha kontinuerlig kontakt med bolagen i syfte att påverka dem i en hållbar riktning.

Andel av investeringar
Fonden förväntas över tid som lägst investera 90% av fondens marknadsvärde i innehav som är anpassade till fondens miljörelaterade eller sociala egenskaper. Resterande del kommer att utgöras av likvida medel och eventuellt andra tillåtna tillgångsslag som det saknas tillgänglig data för.

Övervakning av miljörelaterade eller sociala egenskaper.
Case använder hållbarhetsindikatorer så som exempelvis koldioxidavtryck, andel företag som satt mål för att begränsa den globala uppvärmningen enligt Parisavtalet och övriga relevanta indikatorer så som ESG Risk och ESG Impact.

Därutöver används exkluderingskriterier för att identiffiera aktiviteter och bolag som strider mot internationella normer och riktlinjer. Utöver detta mäts antalet bolagstämmor fonden röstar på, antalet påverkansdialoger samt beaktandet av huvudsakliga negativa konsekvenser (PAI) för hållbarhetsfaktorer.

 Under rubriken ”Datakällor och databehandling” går det att läsa mer om våra datakällor. Begränsningarna för metoderna och datakällorna finns utförligt beskrivna under rubriken ”Begränsningar för metoder och data”.

Due diligence
Viktigaste källan för Case hållbarhetsanalys är bolagens egen rapportering och de upplysningar som bolagen lämnar både publikt och vid bolagsmöten. Utöver det använder fondbolaget sig av bolagens egna hemsidor och informationskanaler, databaser som Bloomberg, CDP, UNEPFI samt SBTi och hållbarhetsleverantörer som Clarity samt Sustainalytics

 När fondbolaget gör bedömningar av ESG-risker beaktas inte endast att policys och styrsystem finns på plats utan också underliggande signaler om ESG-risken förknippad med ett specifikt bolag Det kan exempelvis vara förhöjda risker för kontroversiella incidenter eller bolag i en negativ trend. Detta hjälper till att identifiera företag med betydande ESG-risker.

 För att säkerställa att vi förvaltar våra fonder på ett ansvarsfullt sätt genomför vi månatligen en norm- och sektorbaserad screening på samtliga innehav i fonderna. Grundkravet är att ett bolag ska följa lagar och internationella normer och konventioner som till exempel FN:s Global Compact, FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Strategier för engagemang
Fonden följer fondbolagets Principer för aktieägarengagemang som beslutas av styrelsen. Case ska i all verksamhet som avser förvaltningen av fonderna handla uteslutande i andelsägarnas gemensamma intresse, vilket inkluderar utvärdering av hållbarhetsrelaterade risker och möjligheter i befintliga och potentiella investeringar. Målet med ägarstyrning är att agera på ett sätt som främjar förutsättningarna för en långsiktigt hållbar utveckling i de bolag som fonderna har investerat i.

Läs mer om Case All Star här

Henrik StrömbomRekommenderad sparhorisont: Minst 5 år
 
Tänk på att det alltid innebär en risk att spara i fonder. Din investering kan såväl minska som öka i värde och det är inte säkert att du får tillbaka hela det insatta beloppet. En fonds historiska avkastning är inte heller någon garanti för framtida avkastning.
 

 

 

 

Lämna en kommentar